OBCHODNÍ PODMÍNKY

Obchodní podmínky

Protože respektujeme přání a práva našich zákazníků, provozujeme tento obchod v souladu s platnou legislativou. U nás nakupujete BEZPEČNĚ a BEZ RIZIKA originální zboží se zákaznickým servisem a obsluhou z naší strany. Podle zákona garantujeme vrácení peněz a zaručujeme ochranu osobních údajů registrovaných zákazníků.

1) SPOLEČNOST

EVENTS FACTORY s.r.o., Na Středisku 104, Bukovice, 790 01 Jeseník, IČO: 064 25 054

Obchodní podmínky jsou platné od 01.06.2015 do doby vydání nových obchodních podmínek.

2) OBJEDNÁVKA

Kupní smlouva na jejímž základě je realizován prodej zboží prodávajícím kupujícímu vzniká na základě odeslání emailové objednávky a přijetím emailové objednávky prodávajícím. Toto přijetí prodávající neprodleně potvrdí kupujícímu informativním e-mailem na zadaný e-mail, na vznik smlouvy však toto potvrzení nemá vliv. Vzniklou smlouvu (včetně dohodnuté ceny) lze měnit nebo rušit pouze na základě dohody stran nebo na základě zákonných důvodů.

3) STORNO OBJEDNÁVKY

Storno objednávky ze strany kupujícího

Kupující má právo stornovat objednávku bez udání důvodu kdykoli před jejím závazným potvrzením. Po závazném potvrzení objednávky jen v případě, že prodávající nesplní smluvené podmínky dodání.

Storno objednávky ze strany prodávajícího

Zboží se již nevyrábí nebo nedodává nebo se zboží vyprodalo. V případě, že tato situace nastane, prodávající bude neprodleně kontaktovat kupujícího za účelem dohody o dalším postupu. V případě, že kupující zaplatil již část nebo celou částku kupní ceny, bude mu tato částka samozřejmě převedena zpět na jeho účet nebo adresu v nejkratším možném termínu (nejpozději však do 10 pracovních dnů od data stornování objednávky).

4) ODSTOUPENÍ OD KUPNÍ SMLOUVY (ZÁSILKOVÝ OBCHOD)

Odstoupení od kupní smlouvy se dále řídí zákonem č. 40/1964 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (viz další body).

V souladu se zákonem č. 40/1964 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů máte jako kupující právo odstoupit od smlouvy do 14 dnů od převzetí zboží. Toto právo je podmíněno nákupem jako fyzická osoba (nikoliv na IČO). Rozhodnete-li se pro odstoupení v této lhůtě, žádáme Vás o dodržení níže uvedených podmínek.

Kontaktujte nás (emailem s žádostí), že žádáte o odstoupení od smlouvy. Uveďte číslo objednávky, variabilní symbol a datum nákupu.

Pokud jste již zboží obdržel-a a převzal-a, zašlete jej zpět na adresu, která Vám bude sdělena emailem a to pouze za následujících podmínek:

 • musí být nepoškozené
 • musí být kompletní (včetně příslušenství, záručního listu, návodu atd.)
 • musí být nepoužité

Doporučujeme zboží zaslat v originální krabici. Tímto zabráníte poškození přístroje při následné přepravě a předejdete případným škodám na zboží a jejich následnému vymáhání ze strany prodávajícího.

Kupující nemůže odstoupit podle § 53 odst. 7 občanského zákoníku od smluv:

1) na poskytování služeb, jestliže s jejich plněním bylo s jeho souhlasem započato před uplynutím lhůty 14-ti dnů od převzetí plnění,

2) na dodávku zboží nebo služeb, jejichž cena závisí na výchylkách finančního trhu nezávisle na vůli dodavatele,

3) na dodávku zboží upraveného podle přání spotřebitele nebo pro jeho osobu, jakož i zboží, které podléhá rychlé zkáze, opotřebení nebo zastarání,

4) na dodávku audio a video nahrávek a počítačových programů, porušil-li spotřebitel jejich originální obal,

5) na dodávku novin, periodik a časopisů,

6) spočívajících ve hře nebo loterii.

 

Odstoupí-li kupující od smlouvy, zašle nebo předá prodávajícímu bez zbytečného odkladu, nejpozději do čtrnácti dnů od odstoupení od smlouvy, zboží, které od něho obdržel.

 

Kupující bere na vědomí, že pokud zboží vrácené kupujícím bude poškozeno, opotřebeno či částečně spotřebováno, vzniká prodávajícímu vůči kupujícímu nárok na náhradu škody jemu tím vzniklé.

Zboží, prosíme, posílejte doporučeně a pojištěné, jelikož neručíme za jeho případnou ztrátu na cestě k nám (doporučeně neznamená na dobírku, ale musí být pojištěno proti poškození nebo ztrátě). Poštovné při vrácení produktu hradí kupující.

 

Při splnění všech výše uvedených podmínek pro vrácení zboží Vám peníze za zboží zašleme složenkou nebo převodem na Vámi uvedený bankovní účet do 14 dnů.

5) DODACÍ PODMÍNKY

Dodávky předmětu plnění (objednaného zboží) budou dle dostupnosti produktů a provozních možností prodávajícího realizovány v co nejkratším termínu, obvykle do 3 pracovních dnů od závazného potvrzení objednávky, za výjimečných okolností se může dodací lhůta prodloužit do 7 pracovních dnů. Za výjimečné okolnosti je považována opožděná dodávka zboží od výrobce.

Místo odběru je stanoveno na základě objednávky kupujícího. Za splnění dodávky se považuje dodání předmětu plnění na uvedené místo. Součástí dodávky není instalace předmětu plnění. Dopravu na adresu určení zajišťuje prodávající (pokud není stanoveno jinak). Zásilka se zbožím vždy obsahuje daňový doklad, návod na používání výrobku.

Rozvoz zboží zajišťujeme po celé České republice. Náklady na dopravu zboží Českou poštou hradíme my, doručení zboží je tedy ZDARMA! A to i v případě platby na dobírku.

6) ODPOVĚDNOST ZA VADY ZBOŽÍ A ZÁRUKA

Součástí obchodních podmínek jsou reklamační podmínky, které jsou v plném znění v sekci Reklamace.

7) OCHRANA OSOBNÍCH DAT

Informace o zákaznících jsou uchovávány v souladu s platnými zákony České republiky, zejména se zákonem o ochraně osobních údajů č. 101/2000 Sb. ve znění pozdějších dodatků a předpisů. Kupující uzavřením smlouvy souhlasí se zpracováním a shromažďováním svých osobních údajů v databázi prodávajícího po úspěšném splnění smlouvy a to až do doby jeho písemného vyjádření nesouhlasu s tímto zpracováním.

Kupující má právo přístupu ke svým osobním údajům, právo na jejich opravu včetně dalších zákonných práv k těmto údajům. Osobní údaje je možno na základě písemné žádosti zákazníka odstranit z databáze. Osobní údaje zákazníků jsou plně zabezpečeny proti zneužití. Osobní údaje zákazníků dodavatel nepředává žádné další osobě nebo firmě. Výjimku představují externí dopravci, kterým jsou osobní údaje zákazníků předávány v minimálním rozsahu, který je nutný pro doručení zboží.

Jednotlivé smlouvy jsou po svém uzavření provozovatelem archivovány, a to ve formě elektronické a jsou přístupné pouze provozovateli obchodu.

8) PRODEJ A PLATBA ZA ZBOŽÍ

Zboží je majetkem prodávajícího do doby úplného zaplacení ceny zboží. Uhrazení plné částky je provedeno buďto dobírkou v místě předání zboží (skrze vybranou formu dopravy) nebo bankovním převodem a to tak, že na účet prodávajícího musí být připsána plná cena zboží po odečtení bankovních a jiných poplatků.

9) ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

Tyto Obchodní podmínky jsou platné pro všechny obchodní případy uzavírané mezi společností Adam W. Pisarski a kupujícím. Kupujícím se rozumí fyzická osoba stejně jako osoba právnická. Právní vztahy obou smluvních stran vzniklé na základě uzavřené objednávky se řídí v případě fyzické osoby ustanoveními občanského zákoníku, v případě právnické osoby obchodním zákoníkem.

V závislosti na změně příslušných právních norem, jakož i obchodní politice společnosti, si společnost Adam W. Pisarski vyhrazuje právo Obchodní podmínky libovolně měnit. Tuto změnu a její účinnost společnost vyhlásí vhodným způsobem na internetových stránkách www.odstavnovac24.cz

______________________________________________________________________________________

Záruka na zboží

Délka záruční doby odpovídá vždy nejméně minimální délce záruční doby dle občanského zákoníku, případně zvláštních právních předpisů, zpravidla to jsou 2 roky. U jednotlivých druhů zboží je uvedena také speciální délka záruční doby garantovaná výrobcem.

Záruční doba začíná běžet od převzetí zboží Kupujícím. Do záruční doby se nepočítá doba od reklamace zboží až do doby, kdy je Kupující povinen po skončení záruční opravy zboží převzít. Kupujícímu bude vydáno potvrzení o tom, kdy zboží reklamoval, o provedení záruční opravy a o době jejího trvání.

Dojde-li k výměně zboží za nové nebo k výměně součástky, na kterou je poskytnuta záruka, začíná běžet záruční doba znovu od začátku, od převzetí nového zboží (příp. od převzetí zboží s novou součástkou).

Na dárky, které jsou poskytovány zcela zdarma, nelze uplatňovat jakákoliv práva spotřebitele. Takové zboží splňuje podmínky Darovací smlouvy a veškeré normy dle platné legislativy ČR.

______________________________________________________________________________________

Reklamační podmínky

Lhůta pro vyřízení reklamace

Reklamace musí být vyřízena v zákonné lhůtě 30 kalendářních dnů. Tato lhůta začíná běžet následující den po dni uplatnění reklamace spotřebitelem a končí vyřízením reklamace v servise či u prodejce.

Na dárky, které jsou poskytovány zcela zdarma, nelze uplatňovat žádná práva spotřebitele. Takové zboží splňuje podmínky Darovací smlouvy a veškeré normy dle platné legislativy ČR. Dárce je povinen při nabídce daru upozornit na vady, o nichž ví. Má-li věc vady, na které dárce neupozornil, je obdarovaný oprávněn věc vrátit.

Odpovědnost za vady zboží a záruka

 • Kupující je povinen prohlédnout zboží bezprostředně při jeho převzetí. Pokud je zjištěno mechanické poškození obalu výrobku, je kupující povinen zkontrolovat stav zboží a v případě poškození vyhotovit záznam o poškození za přítomnosti dopravce. Odpovědnost za poškození v průběhu přepravy nese dopravce, veškeré zboží je pojištěno. Na základě vyhotoveného záznamu bude zákazníkovi po uzavření škodní události s dopravcem poskytnuta přiměřená sleva nebo dodán nový výrobek. Podepsáním přepravního listu kupujícím, kupující souhlasí s jeho převzetím a stvrzuje, že dorazilo nepoškozené vinou dopravy. Na pozdější reklamace způsobené vinou dopravy nebude brán zřetel a budou zamítnuty.
 • Reklamace mechanického poškození výrobku, které nebylo patrné při převzetí zásilky, je nutné reklamovat neprodleně po jejich odhalení. Před prvním použitím je kupující povinen prostudovat záruční podmínky včetně českého návodu na obsluhu a následně se těmito informacemi důsledně řídit. V případě špatného používání nese odpovědnost kupující.
 • Záruka se nevztahuje na běžné opotřebení věci (nebo jejích dílů) způsobené používáním. Kratší životnost výrobku nelze tedy považovat za vadu a nejde ani reklamovat.
 • Záruční doba všem osobám, používajícím výrobek pro účel podnikání nebo obchodu s daným výrobkem, není stanovena Občanským zákoníkem a stanovuje ji konkrétní dovozce zboží do ČR. Záruční doba uvedená na našich stránkách je určena pro koncové zákazníky, nikoliv pro firmy (nákup na IČ). Při nákupu zboží na IČ se doba záruky řídí Obchodním zákoníkem a poskytuje se na dobu 12-ti měsíců.
 • V případě, že věc při převzetí kupujícím není ve shodě s kupní smlouvou (tzv. rozpor s kupní smlouvou), má kupující právo na to, aby prodávající bezplatně a bez zbytečného odkladu věc uvedl do stavu odpovídajícího kupní smlouvě, a to podle požadavku kupujícího buď výměnou věci, nebo její opravou; není-li takový postup možný, může kupující požadovat přiměřenou slevu z ceny věci nebo od smlouvy odstoupit. To neplatí, pokud kupující před převzetím věci o rozporu s kupní smlouvou věděl nebo rozpor s kupní smlouvou sám způsobil. Rozpor s kupní smlouvou, který se projeví během šesti měsíců ode dne převzetí věci, se považuje za rozpor existující již při jejím převzetí, pokud to neodporuje povaze věci nebo pokud se neprokáže opak. V případě, že věc při převzetí kupujícím není ve shodě s kupní smlouvou (“rozpor s kupní smlouvou”), postupuje se v souladu s ustanovením § 616 Občanského zákoníku.

 

V případě, že věc při převzetí kupujícím není ve shodě s kupní smlouvou (dále jen “rozpor s kupní smlouvou”), má kupující právo na to, aby prodávající bezplatně a bez zbytečného odkladu věc uvedl do stavu odpovídajícího kupní smlouvě, a to podle požadavku kupujícího buď výměnou věci, nebo její opravou, není-li takový postup možný, může kupující požadovat přiměřenou slevu z ceny věci nebo od smlouvy odstoupit. To naplatí, pokud kupující před převzetím věci o rozporu s kupní smlouvou věděl nebo rozpor s kupní smlouvou sám způsobil.

 

Jde-li o vadu, kterou lze odstranit, má kupující právo, aby byla bezplatně, včas a řádně odstraněna a prodávající je povinen vadu bez zbytečného odkladu odstranit. Není-li to vzhledem k povaze vady neúměrné, může kupující požadovat výměnu věci nebo týká-li se vada jen součásti věci, výměnu součásti. Není-li takový postup možný, může kupující žádat přiměřenou slevu z ceny věci nebo od smlouvy odstoupit.

 

 • Nejprve může spotřebitel požadovat u prodávajícího bezplatnou opravu nebo bezplatné náhradní dodání spotřebního zboží. Kupující má právo na výměnu zboží jen tehdy, není-li to vzhledem k povaze vady neúměrné. O tom, zda je vada úměrná, rozhodne autorizované servisní středisko a to formou písemného posouzení této vady. V tomto případě bude zboží vyměněno za stejný kus, případně vrácena již zaplacená částka zpět.
 • Práva z odpovědnosti za vady se uplatňují u prodávajícího, u kterého byla věc zakoupena. Je-li však v záručním listě uvedena jiná servisní společnost určená k opravě uplatní kupující právo na opravu u společnosti určené k provedení záruční opravy.
 • V případě, že je zboží potřeba poslat zpět prodávajícímu nebo servisnímu středisku, je zákazník povinen buď zboží zabalit do originálního obalu, nebo na vlastní náklad zajistit obal nový, vyhovující nárokům přepravy. Kupující bere na vědomí, že v případě nedostatečně chráněného zboží při přepravě nemusí být reklamace uznána nebo mu bude částka vynaložena na opravu poškozené části přístroje naúčtována.
 • Pro odstranění záruční i pozáruční opravy je servis oprávněn použít nové díly nebo repasované díly s vlastnostmi nových dílů.

______________________________________________________________________________________

 

Způsob platby

Nabízíme Vám několik možností, jak uhradit zakoupené zboží.

Platba je možná v českých korunách nebo v eurech (pro kupující ze Slovenska). V tomto případě bude částka přepočtena aktuálním kurzem ČNB pro úhradu v EUR.

CZK: 115-5209590227/0100

EUR: 115-5637570257/0100

V případě nesrovnalostí nebo dotazů nás prosím kontaktujte na mail info@odstavnovac24.cz

Platba předem / dobírkou při převzetí

Platba při převzetí produktu bohužel není možná. Podle způsobu doručení si můžete vybrat mezi platbou v hotovosti nebo platbou platební kartou.

 •         hotově – dobírkou – při přebírání zboží od doručovatele – zboží hradíte v hotovosti řidiči dopravní společnosti. Vždy si prosím připravte potřebný obnos, urychlíte tím předání zásilky.
 •         platební kartou – platba předem prostřednictvím zabezpečené platební brány PayU– rozhodnete-li se k platbě využít platební brány PayU, po dokončení objednávky budete přesměrováni na platební bránu PayU a vyzváni k zadání vašeho jména a hesla.

Platbu poté jednoduchým postupem dokončíte.

Tyto informace vypisujete přímo do stránky zpracovatelské banky, která zajistí nerozluštitelný zakódovaný přenos dat a nám sdělí pouze výsledek autorizace. Tím je odstraněna možnost zneužití vašeho Konta PayU a volného přenosu nechráněných dat na veřejné počítačové síti.